Berean Baptist Church
629 Main Street
PO Box 742
Ashton, ID 83420

Phone:  208-652-3404 Parsonage: 208-351-8507
Image